Kawerna – fantastyka, książki fantastyczne, fantasy
MEDIA
Kategorie: Konkursy

Konkurs z okazji 9. urodzin Kawerny! (rozwiązany)

Może nie wszyscy wiecie, ale Kawerna powstała w pewien szczególny dzień – 1 czerwca – co oznacza, że urodziny świętujemy w Dzień Dziecka. Dziś przypadają nasze dziewiąte urodziny, ale z tej okazji to my chcemy rozdać parę fajnych prezentów. Ze względu na to, że ich pula jest ograniczona, a naszych czytelników jest wielu, musimy wprowadzić jakieś kryterium, do kogo trafią, więc zapraszamy do udziału w konkursie.

 

kawerna 300dpi

(Rysunek Konrad Rysuje)

Zanim sprawdzicie, co będzie Waszym zadaniem, nie zapomnijcie polubić nas na Facebooku!

 

A teraz zadanie konkursowe. Przygotujcie urodzinową laurkę… ale nie, nie dla nas! Dla swojego ulubionego fikcyjnego bohatera: z książki, komiksu, gry, serialu, filmu, dla bohatera mitu lub legendy. Pomyślcie, co go ucieszy – obraz, rysunek, szkic, rzeźba, film, podcast, wiersz, opowiadanie – a następnie wcielcie ten pomysł w życie. Docenimy Waszą kreatywność oraz wykonanie. Zatem – do dzieła!

Na zgłoszenia czekamy do 1 lipca 2018 roku, a 1 sierpnia 2018 roku przedstawimy wyniki. Szczegółowy regulamin znajdziecie poniżej. Prace nadsyłajcie mailem na adres konkurs@kawerna.pl – w temacie wpisując LAURKA 2018. Jeśli plik ze zgłoszeniem będzie zbyt duży, by umieścić go w załączniku, w treści maila umieście link do pobrania pracy. W mailu musicie zawrzeć swoje dane (imię i nazwisko, adres i telefon) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby udziału w konkursie (kontakt w sprawie wygranej oraz wysyłka).

Nagrodzimy pięć osób (zatrzegamy sobie prawo do powiększenia puli nagród).

I NAGRODA

Figurka Geralta z Rivii walczącego z gryfem z Edycji Kolekcjonerskiej “Wiedźmina 3” i komplet 3 książek

witcher

II NAGRODA

“Ancestors Legacy: Edycja Mieszka I” na PC i komplet 3 książek

mieszkomieszko

III NAGRODA

Edycja Kolekcjonerska “Deus Ex: Mankind Divided” na PC i komplet 3 książek

ekdeus

IV NAGRODA

Komplet 3 książek (nowości fantastyczne)

V NAGRODA

Komplet 3 książek (nowości fantastyczne)

Na zgłoszenia czekamy do 1 lipca 2018 roku, a 1 sierpnia 2018 roku przedstawimy wyniki.

Wyniki!

I NAGRODA czyli Figurka Geralta z Rivii walczącego z gryfem z Edycji Kolekcjonerskiej “Wiedźmina 3” i komplet 3 książek
trafia do Szymona Gałuszki za opowiadanie o Geralcie 🙂

II NAGRODA czyli “Ancestors Legacy: Edycja Mieszka I” na PC i komplet 3 książek trafia do Daniela Wysockiego za życzenia dla Hannibala Lectera

III NAGRODA czyli Edycja Kolekcjonerska “Deus Ex: Mankind Divided” na PC i komplet 3 książek trafia do Katarzyny Karlik

IV NAGRODA czyli Komplet 3 książek (nowości fantastyczne) trafia do Doroty Królikowskiej za życzenia dla Ricka Grimesa

V NAGRODA czyli Komplet 3 książek (nowości fantastyczne) trafia do Wojciecha Gębskiego za życzenia dla Logana od Deadpoola

Małe wyróżenienie dla Malwiny za Atenę 🙂

Gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie urodzinowym.


REGULAMIN KONKURSU

1. Organizatorem konkursu „Konkurs z okazji 9 urodzin Kawerny!” (dalej: „Konkurs”) jest portal Kawerna.pl zwany dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Konkurs trwa od dnia 1 czerwca 2018 r. do dnia 1 lipca 2018 r. (dalej: „Okres Trwania Konkursu”).
4. W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne działające jako konsumenci, które są osobami pełnoletnimi lub są osobami powyżej 13 roku życia a poniżej 18 roku życia, posiadającymi ograniczoną zdolność do czynności prawnych, oraz posiadającymi zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie.
5. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora. W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że w rywalizacji konkursowej brała udział osoba niespełniająca warunków uczestnictwa, zostanie ona wykluczona z Konkursu oraz pozbawiona ewentualnej nagrody w Konkursie.
6. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.
7. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi nadesłać pracę wykonaną na zadany temat (dalej: „Praca Konkursowa”).
8. Każdy z Uczestników ma prawo zgłosić do Konkursu jedną Pracę Konkursową.
9. Prace Konkursowe nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane.
10. Nadesłanie Pracy Konkursowej jest równoznaczne z deklaracją, że Uczestnik wykonał ją samodzielnie i dysponuje pełnią praw autorskich.
11. Laureaci Konkursu nie mają prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju, ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody.
12. Laureat Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.
13. Jednemu Uczestnikowi może zostać przyznana nie więcej niż jedna Nagroda.
14. Zwycięzcę wybiera redakcja portalu Kawerna.pl i decyzja ta jest ostateczna, a jedyne odwołania mogą dotyczyć złamania punktów 5. oraz 10.
15. Wszyscy Uczestnicy, którym przysługuje Nagroda (dalej: „Laureaci”), zostaną powiadomieni o wygranej do dnia 1 sierpnia 2018 r. za pomocą stosownej wiadomości email wysłanej na adres wskazany przez Laureata.
16. Nagrody zostaną wysłane Laureatom w formie przesyłki kurierskiej na adres podany w nadesłanej wiadomości email.
17. W przypadku, gdy przesyłka z Nagrodą powróci do Organizatora jako nieodebrana przez Uczestnika (pomimo dwukrotnego awizowania), Uczestnik traci prawo do Nagrody.
18. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres kontakt@kawerna.pl
19. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
20. Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Konkurs” oraz zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
21. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję w terminie 14 dni od dnia doręczenia Koordynatorowi.
22. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.
23. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w celu zamieszczenia listy laureatów Konkursu na Stronie Konkursowych oraz w celu sprawozdawczości księgowej i finansowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.
24. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
25. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.).
26. Uczestnik Konkursu, w momencie nadesłania Pracy Konkursowej, udziela niewyłącznej licencji na publikację Pracy Konkursowej na portalu Kawerna.pl, jednocześnie zachowując pełnię praw autorskich osobistych oraz majątkowych.
27. Każdy Uczestnik, wraz z dokonaniem Zgłoszenia, upoważnia Organizatora – z prawem udzielania dalszych upoważnień – do wykorzystania wszelkich Prac Konkursowych, w szczególności do wprowadzania ich do pamięci komputera lub innego urządzenia, przetwarzania oraz ich publikacji i rozpowszechniania w związku z Konkursem w okresie jego trwania i w ciągu roku po jego zakończeniu.
28. Organizator upoważnia Komisję nadzorującą prawidłowy przebieg Konkursu, do podejmowania decyzji w sprawie wykluczania Uczestników Konkursu jeżeli decyzje te będą niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu oraz wyłonienia najlepszych Prac Konkursowych.
29. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte Uczestników.
30. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu na portalu Kawerna.pl.